Wspomaganie nauczania
Wspomaganie nauczaniaWspomaganie nauczania

Oferujemy szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Polecamy szczególnie szkolenia poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów;

 2. Odpowiedzialność  prawna nauczycieli;

 3. Wokół reformy programowej– wykłady interaktywne i warsztaty z doradcami metodycznymi;

 4. Programy nauczania w kontekście nowej podstawy programowej;

 5. Konstruowanie programów nauczania dla zawodu;

 6. Ewaluacja wewnętrzna w szkole;

 7. Motywowanie uczniów do nauki;

 8. Współpraca szkoły z rodzicami;

 9. Sytuacje trudne  w szkole. Aspekty prawne relacji nauczyciel-uczeń- rodzic;

 10. Stres w pracy nauczyciela;

 11. Przemoc w rodzinie– zadania i odpowiedzialność szkoły;

 12. Profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki);

 13. Nowe uzależnienia" (Internet, telefon komórkowy, hazard, zakupy, zachowania ryzykowne);

 14. Nadmierne używanie Internetu przez uczniów;

 15. "Trudny uczeń" w szkole, jako delegat rodziny do poszukiwania pomocy;

 16. Złość jako sojusznik nauczyciela;

 17. Uczeń jako przedstawiciel subkultury młodzieżowej - szanse i zagrożenia rozwoju;

 18. Tworzenie, modernizowanie i doskonalenie koncepcji pracy szkoły;

 19. Promocja szkoły/przedszkola i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym;

 20. Uczeń w szkole- różne aspekty bezpieczeństwa i odpowiedzialności dyrektora, nauczycieli oraz pracowników;

 21. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników pedagogicznych;

 22. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;

 23. Doskonalenie efektywności pracy szkół w zakresie udzielania uczniom i podopiecznym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawa oświatowego;

 24. Ocena efektywności działań szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 25. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 26. Praca z dzieckiem przewlekle chorym z elementami pierwszej pomocy;

 27. Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, czyli rzecz o tym jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności;

 28. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania;

 29. Praca z dzieckiem u którego występują zaburzenia zachowania;

 30. Praca nauczyciela z uczniem szczególnie uzdolnionym;

 31. Współdziałanie nauczycieli z rodzicami w kształtowaniu u dzieci norm współżycia społecznego;

 32. Mówić bez wysiłku. Warsztaty z zakresu głosu i wymowy;

 33. Teatr szkolny, jako atrakcyjna i pożyteczna forma zajęć pozalekcyjnych;

 34. Konflikty w środowisku szkolnym.

Realizujemy także szkolenia „na życzenie” dotyczące tematów wskazanych przez dyrektorów i nauczycieli.

 

Sposób realizacji zadań

Wszystkie prowadzone przez nas szkolenia spełniają wymagania procesu wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 • Indywidualnie podchodzimy do każdego szkolenia; dostosowujemy opracowanie materiałów i prowadzenie szkolenia do warunków i potrzeb określonej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.

 • Zatrudniamy edukatorów doświadczonych nie tylko w zakresie merytorycznym prowadzonego szkolenia, ale także w praktycznym działaniu na określonym, interesującym słuchaczy etapie kształcenia.

 • Zapewniamy dyrektorom szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów związanych z tematem szkolenia ze strony edukatorów oraz ekspertów prawa oświatowego.

 • Pomagamy w dokumentowaniu zadań wynikających z tematu szkolenia, realizowanych zarówno przez dyrektorów, jak i nauczycieli.

 • W przypadku szkół/przedszkoli/placówek oświatowych współpracujących z Grawena– edu w zakresie więcej niż trzech tematów szkoleń zapewniamy konsultacje i doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Koszt i terminy szkoleń- do uzgodnienia

Szczegółowa oferta zostanie przesłana po otrzymaniu od Państwa informacji o zainteresowaniu konkretną tematyką szkoleń.


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.